Čepinske župe

Župna vijeća

Svaka naša župa ima zasebno župno pastoralno i župno ekonomsko vijeće.

Župno pastoralno vijeće

Prema odredbama Zakonika kanonskoga prava, kan. 536 i dekreta Đakovačko-osječke nadbiskupije o osnutku župnog pastoralnog vijeća iz 1988. i 1997., svaka župa mora imati župno pastoralno vijeće (ŽPV), a Pravilnik župnog pastoralnog vijeća u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u čl. 1. pojašnjava njegovu ulogu ovako:

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) savjetodavno je tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia).

Drugim riječima, ŽPV djeluje unutar tri odbora, a to su odbor za katehezu djece, mladih i drugih skupina, odbor za liturgijski i molitveni život te odbor za karitativnu djelatnost. Predsjednik ŽPV je župnik, a ŽPV vijeće sastaje se najmanje četiri puta godišnje. Ovisno o veličini župe, ŽPV imat će najmanje 6, a najviše 20 članova. Oni se biraju na mandat od 5 godina, a mogu biti i ponovo birani.

Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) savjetodavno je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju materijalnim dobrima, a prema Zakoniku kanonskoga prava, kan 537, mora ga imati svaka župa. Ima četiri do osam vjernika laika koje predlaže župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje biskup. Njihov mandat traje pet godina, a svaki član može biti i ponovo biran. Predsjednik ŽEV je župnik, a Vijeće se sastaje kad god je potrebno, najmanje dvaput godišnje.