Ukrašenost naših crkava u korizmi

Ukrašenost naših crkava u korizmi

U crkvi Duha Svetoga postavljeni su na različitim razinama ilustrirano Sveto pismo, trnova kruna i natpis “Obratite se i vjerujte Evanđelju”, a u crkvi Uskrsnuća Kristova, također na različitim razinama, posebno ukrašen poveći križ, trnova kruna, dvije ljubičaste svijeće, kamenje i cvijet (maćuhice ljubičaste boje).

Crkva Uskrsnuća Kristova

Ukrašavanje crkve ima svoje precizne zakonitosti i one se uvijek trebaju poštovati. To se posebno odnosi na oltar, koji uvijek treba upućivati na svetost otajstava. Iz poštovanja prema slavljenju spomen-čina Kristove žrtve i gozbe u kojoj nam se On sam daruje po svome Tijelu i Krvi, oltar na kojem se slavi uvijek treba biti prekriven barem jednim stolnjakom bijele boje, a koji je odgovarajući mjerama, oblikom i uresom građi samog oltara. Na njemu treba biti samo ono što je potrebno za slavlje: liturgijsko posuđe, misal, svijeće i križ s likom raspetoga Krista. Uz njih se radi bolje čujnosti na nenametljiv način može staviti i mikrofon. Sve treba odisati umjerenošću, a uz to tako raspoređeno da ne priječi vjernicima praćenje onoga što se događa na oltaru i oko njega.

Korizmeno vrijeme ima i svoja dodatna pravila. Tako se tada zabranjuje oltar ukrašavati cvijećem, osim na 4. korizmenu nedjelju koja se naziva Laetare te na svetkovine i blagdane, a i tada se preporučuje da ono bude pored oltara, a ne na njemu. Boja liturgijskog ruha je ljubičasta, boja pokore i ozbiljnosti, a ona se ponajprije odnosi na svećenikovu misnicu, gornju haljinu koju kao predslavitelj otajstava obvezatno nosi u svakoj svetoj Misi, kao i na štolu, uski dugački šal koji pada preko prsa i u euharistijskom se slavlju nosi ispod misnice, a preko albe. Ljubičasta boja je vidljiva i na ministrantima koji svoju ministrantsku haljinu opasuju pojasom te boje. Također, i drugo je liturgijsko ruho, kao što su različita pokrivala, u potpunosti ili djelomično ljubičaste boje.

Tako u crkvi Duha Svetoga vidimo ljubičasto platno ne samo na oltaru (i preko njega obvezatno bijelo), nego i na ambonu, ispod svetohraništa i kipova, dok je u crkvi Uskrsnuća Kristova svuda bijelo platno, ali izvezeno vezom ljubičaste boje.

Redovito se ispred oltara scenografski oblikuje cjelina koja će upućivati na vrijeme korizme i pozivati na obraćenje. Tako u objema našim crkvama vidimo ljubičasto platno i neke dodatne elemente. U crkvi Duha Svetoga postavljeni su na različitim razinama ilustrirano Sveto pismo, trnova kruna i natpis “Obratite se i vjerujte Evanđelju”, a u crkvi Uskrsnuća Kristova, također na različitim razinama, posebno ukrašen poveći križ, trnova kruna, dvije ljubičaste svijeće, kamenje i cvijet (maćuhice ljubičaste boje).

Valja prepoznati, cijeniti i pohvaliti trud onih koji su zajedno sa župnikom osmislili i tako umjereno, ali simbolikom snažno ukrasili naše crkve, a svima nama dobro je zastati nad tim korizmenim scenskim porukama i razmatrati kako o gorčini Kristove muke, tako i o važnosti da svoj život sve više suobličujemo Njegovom. (Tekst: S. M. Gladić; Foto: Zlata Matusina i L. D.)

Crkva Duha Svetoga
Crkva Uskrsnuća Kristova
Crkva Duha Svetoga